אירוע רב נפגעים (ארן) רענון לקורס חובשים

שעור מספר 32

אירוע רב נפגעים (ארן)

הגדרת אירוע רב נפגעים:

אירוע בו האמצעים ויכולות הטיפול בשטח אינם מספיקים לאורך זמן לטיפול בנפגעים.
כמות הנפגעים וחומרת פציעתם עולה על יכולות הטיפול בשגרה.

אר"ן קונבנציונאלי: אר"ן שלא מעורבים בו חומרים כימיים.

מאפיינים

• עקרונות הפעולה חשובים- אין סדר מחייב.
• עקרונות מתאימים למגוון אירועים- המענה משולב ומתואם עם גורמים חברים (משטרה, מכבי אש, וכו').
• מענה המשלב את ארגון השטח, פיקוד ושליטה יחד עם הטיפול בזירת השטח.

אר"ן קטגוריה 1: כל הפצועים מהאירוע יטופלו בבית החולים עד שעתיים מרגע הגעת המטפל הראשון לשטח.
כלומר, המערכת ברמה המרחבית וסיוע ממרחבים אחרים מסוגלת לתת מענה יעיל לכל הנפגעים.
אר"ן קטגוריה 2: הנפגעים מהאירוע יגיעו לבית החולים שעות או ימים מרגע הגעת המטפל הראשון לשטח. בדרך כלל יש צורך בסיוע בינלאומי.
בדרך כלל במצב כזה פותחים בית חולים שדה.
אר"ן קטגוריה 3: אר"ן שידוע עליו, כלומר היערכות קודמת, אבטחה רפואית, פריסה בטרם הגעת נפגעים.

המענה לאירוע:

• זמינות כוח אדם ואמצעים ביחס לכמות הפצועים ולחומרת פציעתם.
• זמן הגעה לאירוע וזמינות הנפגעים לטיפול.
• זמן פינוי לבית חולים, מספר בתי חולים ויכולות טיפול.

הזעקה לאירוע: קשר מירס, ביפר+ אפליקציה+ סירנה וקריאה בתחנה.

תדרוך בדרך לאירוע (פנקס לראש צוות/סד''פ באמבולנס):

חלוקת משימות, אמצעי זיהוי, אמצעי קשר, הנחיות בטיחות (זירת פיצוץ), מיגון אישי (כפפות, אפוד קסדה), ציוד המורד מהאמבולנס.

תפקידי הצוותים הראשונים:
תגי מיון ופינוי, חסמי עורקים, ת.א ומשולשים, מספריים- לגזירת בגדים, אמצעי נשיאה ופינוי- לוחות שדרה ואלונקות שדה.

צוות ראשון באירוע:
סריקה מהירה של הזירה>התרשמות והערכה ראשוניים>דיווח אלחוטי ראשוני.
• כאשר יש קשר עין אך לפני הירידה מהניידת!
• דיווח ראשוני מהאמבולנס לפני ירידה!
חנייה של האמבולנס במקום בטוח, קרוב לאירוע, אך לא לחסום צירי הגעה ופינוי.
אין להיצמד על מנת שיהיה אפשרי להעלות ולהוריד ציוד או פצועים.

שיקולים בחניית האמבולנס הראשון:

• בטיחות הצוות והנפגעים.
• הימנעות מחסימת צירים (הגעה ופינוי).
• קרבה מספקת לזירה (נפגעים, הבאת ציוד, ריכוז נפגעים).
• מיקום בולט כסמן ומוקד שליטה.
• מקום לריכוז נפגעים וטיפול בפצועים.
• מקום לאמבולנסים נוספים.

זכור!
• שימוש בקשר של האמבולנס.
• חיבור הקשר לכריזה RADIO.
• מפתחות באמבולנס, יש להשאיר חלון פתוח.
• קו פתוח עם המוקד המפעיל.

דיווח ראשוני:

• מיקום מדויק של האירוע.
• אופי האירוע, סיכונים בולטים.
• הערכת מספר נפגעים.
• צירי הגעה לאירוע, צירים חסומים ונקודת כינוס.
• הכרזה על מפקד מד"א באירוע- פיקוד 10.

הפיקוד באר''ן

פיקוד כולל:
• בתחומי הקו הירוק- משטרת ישראל.
• בשטחים, בסיסי צה"ל- צה"ל.
פיקוד רפואי:
• בפיקוד משטרת ישראל- מד"א.
• בפיקוד צה"ל- רפואת צה"ל.

שרשרת הפיקוד הרפואי תמיד תשמר "פיקוד 10".
איש הצוות הבכיר ביותר באמבולנס הראשון הוא פיקוד 10!

העברת פיקוד על פי החלטה:
יש למעט בהעברת הפיקוד וככל האפשר לנצל את יתרונות הפראמדיק בטיפול בשטח. במידה ומדובר בזירה רחבה המחולקת לגזרות, מפקד כל גזרה יקרא פיקוד 10 ושם הגזרה.
הפראמדיק באטן הראשון לוקח את הפיקוד ומחליט למי להעביר אותו/להישאר בפיקוד.

שרשרת הפיקוד הרפואי:
1. איש הצוות הבכיר באמבולנס הראשון בשטח.
2. פראמדיק ראשון בשטח.
3. בעל תפקיד מרחבי/מחוזי או בעל תפקיד במטה.
באחריות המנהלים, מפקד המקבל את הפיקוד יעדכן את המוקד.

פיקוד 10 לא מטפל באירוע!

מפקדי משנה באר''ן:

• מפקד רפואי- רפואה 10- אחראי על הרפואה באירוע, חייב להיות פראמדיק ומעלה.
• מפקד חניון- חניון 10- אחראי על הסדרי תנועה.
• מפקד פינוי- פינוי 10- אחראי על מקסום הפינוי, אמבולנסים יוצאים מלאים וכל פצוע נמצא באמבולנס הנכון.
• נציגי מד"א בבתי חולים- עומד בכניסה לבית החולים ורושם מי מגיע. בסופו של דבר אחראי גם על ההתחייבויות.

מפקד רפואי- רפואה 10:

• ינחה על ביצוע טיפולים מצילי חיים בנפגעים.
• יוודא פינוי על פי סדרי קדימויות בדגש על פינוי מהיר של נפגעים דחופים והתאמת אמצעי הפינוי.
• יוודא מיון נפגעים על פי דחיפות לטיפול/פינוי וסימונים באמצעות תגים.
• יעדכן באופן שוטף את מפקד מד"א "פיקוד 10".
• יפעיל ויווסת צוות רפואי מתקדם למיון ולטיפול בנפגעים.
• יוודא קביעת/הכרזת מוות לחללים בזירה.
• יגיד מה הקדימויות הטיפול.

וויסות- מופנה חולה לבית החולים המתאים לו הייעודי.
פיזור- חילוק נפגעים באופן שווה לבתי חולים קרובים.

מפקד חניון- חניון 10:

• ירכז רכבי הצלה בנקודה שהוגדרה.
• יפעיל צוותים (כולל ציוד) ורכבי הצלה על פי דרישות מפקד מד"א באירוע. המתנה/טיפול בנפגעים/פינוי נפגעים.
• יוודא השארת מפתחות וחלון נהג פתוח ברכבי הצלה.
• יעדכן באופן שוטף את המוקד המפעיל/מפקד מד"א באירוע הנמצא בחניון בדגש על כוחות רפואה נוספים.

מפקד פינוי- פינוי 10:

שיקול מרכזי ומינוי מפקד פינוי- יכולת למקמו ב"צוואר בקבוק" ציר פינוי הכרחי כך שמרבית רכבי ההצלה המפנים יעברו דרכו.
• יוודא ליווי רפואי מתאים (צוות וציוד).
• התאמת הפצוע לצוות פינוי במקסום אמצעים.

נציג מד''א בבית חולים:

תפקיד מוגדר מראש- מתייצב בבית חולים.

• יעדכן את בתי החולים (נפגעים שבדרך, מצבים, סיום פינוי) וכו'.
• מנהלה- לוודא שהצוותים מתפנים מהר וחוזרים לאירוע.
• לאסוף ציוד שנשכח בבית החולים (לוחות גב, אמבו, מיטה וכו').

פעילות פיקוד 10:

• קו פתוח למוקד המפעיל- אי אפשר להתקשר 101, השיחה מתנתקת לאחר 10 דקות.
• חבירה ראשונית למפקד האירוע/גורמי החירום בשטח.
• הגדרת נקודות ריכוז לנפגעים מהלכים ושוכבים שמחולצים.
• שימוש בכריזה להכוונת נפגעים מהלכים/שוכבים שמחולצים.

זיהוי מפקדים:

• משטרה/חבלה- כיתוב.
• כיבוי והצלה- צבע קסדה (לבן/אדום) וכיתוב.
• חלוקה לגזרות ברורות על פי עצמים בולטים בשטח, גבולות גזרה בהתחשב במספר הנפגעים המשוער ומתאר השטח הטופוגרפי.
• מינוי אחראי על כל גזרה מקרב צוותי הרפואה.
• הפעלת צוותים רפואיים וכוחות השוק לסריקה וטיפול בנפגעים בגזרות וסיוע בנשיאת אלונקות.
• הפעלת רץ קשר.
• יצירת תמונת מצב למוקד.
• עדכון המוקד.
• עיבוי גזרות ושליטה במשאבים.
• חבירת מפקדים, יצירת תמונת מצב משותפת ותיאומים:
משטרה וצה"ל- צירים הגעה ופינוי, ביטחון ובטיחות, סריקות יצירת תמונת מצב, סיוע בנשיאת אלנוקות.
כבאות והצלה- חילוץ, תאורה, סיוע בסריקות יצירת תמונת מצב ונשיאת אלונקות.
אחרים- רשות מקומית, הגנת הסביבה, חברת חשמל.
• דרישת כוחות מד"א נוספים.
• דרישת כוחות אחרים.
• האם ניתן או צריך לבטל כוחות/להפנות כוחות למענה שגרתי?
• מינוי מפקדי משנה על פי החלטה וצורך ובהתאם לכוח האדם.
• תחילת פינוי נפגעים מוקדם ככל האפשר (דחופים/לא יציבים, דחופים ראשונים או פינוי משולב).
• ליווי רפואי בהתאם למצב הנפגעים.
• פיזור וויסות הנפגעים יעד פינוי על ידי המוקד המפעיל.

צוותים המגיעים לאירוע:

יש להקפיד על משמעת!
• חבירה לפיקוד 10 וקבלת משימות.
• חנייה בנקודה שהוגדרה.
• מפתחות וחלון.

תאר''ן- תחנת אירוע רב נפגעים:

• מחסן ציוד.
• רגל על הקרקע- אין לו יכולת פינוי ויהפוך למרכז פיקוד.
• אמצעי קשר, פיקוד ושליטה.
• בסיס לאתר טיפול, כל הציוד שם.

אתר טיפול:
שיקולים רלוונטיים- באירוע מתמשך, חילוץ, צבירת כוח, קושי בשליטה

תעבורת קשר

דיווחים חיוניים>דיווחים חיוניים פחות>דיווחים שאין למסור.
מודול אר"ן במערת השו"ב.

דיווחים חיוניים:
אישור על יציאה לאירוע.
דיווח על מספר מפונים, פציעה ייחודית בנפגע דחוף.
קבלת יעד פינוי לכל נפגע מהמוקד.
דיווח מפקד- עדכון תמונת מצב, בטיחות, צירי הגעה ופינוי, הנחיות לצוותים, דרישת אמצעים/ביטול כוחות, העברת פיקוד, מינוי מפקדי משנה.
דיווח על הגעה לבית חולים ועזיבת בית החולים (אם אין נציג מד"א בבית החולים).

דיווחים חיוניים פחות:
דיווח על הגעה לאירוע כאשר יש מפקד במקום.

דיווחים שאין למסור:
תיאור פציעות.

זירת פיצוץ

התנהגות בזירת פיצוץ:
• בעת ההגעה יש להחנות במרחק בטוח- 50 מטר מהזירה.
• איש צוות רפואי ירד לשטח ממוגן באפוד וקסדה.
• על מפקד מד"א לחבור לחבלן ולתאם איתו אתר לריכוז נפגעים, להתעדכן במקום בו ריכז החבלן חפצים חשודים וליידע את הצוותים בשטח והמוקד המפעיל.
• במידה ואין חבלן בזירה- מפקד מד"א ינחה על הרחקת הנפגעים למרחק בטוח (עדיפות למחסה). עם הגעת החבלן יש ליידעו על נק' ריכוז הפצועים.
• הפעולה הדחופה ביותר בזירת פיצוץ הינה הרחקת הנפגעים. בזירה יתבצעו פעולות מצילות חיים בלבד- עצירת שט"דים על ידי חוסמי עורקים.
• אין להעביר חפצים אישיים לא מזוהים מתוך הזירה החוצה.
• אנשי צוות המזהים אנשים או חפצים חשודים בזירה- יש להודיע למשטרה.
• חפצים ועצמים שנבדקו ואינם מהווים סכנה יסומנו על ידי חבלן המשטרה בסימן מוסכם, ידווח למפקד מד"א בשטח והוא יעדכן את הצוותים.
• בסיום פינוי הנפגעים יפנו צוותי מד"א את הזירה, יישארו באמבולנסים ממוגנים ויישמעו להוראת הגורם הפוקד.
• מפקד מד"א באירוע יורה למתנדבי נוער שלא לרדת מהאמבולנסים!

סיום האירוע

• סיום פינוי נפגעים- דיווח למוקד המפעיל.
• שחרור כוחות לא נחוצים.
• קביעת/הכרזת מוות וטיפול בחללים בתיאום עם המשטרה.
• סריקות לאחר סיום פינוי הנפגעים- צוותים וציוד.
• חזרה לכשירות.
• סיכומים והעברת נתונים למוקד המפעיל.
• הכרזה על סיום האירוע.
• ווידוא חזרת כלל הכוחות לתחנות.
• תחקיר והפקת לקחים.

עקרונות הטיפול הרפואי

סיבת המוות בדקות הראשונות:
• בר טיפול- דימום, חסימת נתיב האוויר, היפוקסיה.
• אינו בר טיפול- נזק מוחי נרחב, קרע כלי דם ראשי.

בשעות הראשונות:
היפוקסיה ממושכת, כשל נשימתי, זילוח דם לקוי, שט"ד/הלם.
ימים/שבועות:
זיהום, כשל מערכות.

קשיים ואתגרים:
• פיזור וויסות נפגעים בבתי החולים, לא להעביר את האר"ן לבית חולים קרוב!
• איתור כלל הנפגעים, והנפגעים הזקוקים לטיפול מציל חיים!
• הצלת מירב הנפגעים ברי ההצלה והבאת תועלת מירבית למספר הרב ביותר של הנפגעים.
• מינימום טיפול למקסימום פצועים.
• מגבלת משאבים- כוח אדם, ציוד, אמצעי פינוי.

"כוחות השוק"- להשתמש במזדמנים לסיוע!

שיטת הטיפול:
START- SIMPLE TRIAGE AND REPEAT TREATMENT.
25% מכלל המטופלים זקוקים לטיפול ראשוני דחוף.
5% מתים בטווח המידי.
לכן- SIMPLE TRIAGE, מיון וסימון נפגעים.
תג מיון שמונח על הצוואר, מגדיר על ידי סימון דחיפות לטיפול (פינוי ALS).
משמש לרישום פרטים ופעולות רפואיות שבוצעו.
לא בוצע מיון=חובש בדק ורוב הסיכויים שמת.
מסומן כALS= רק פראמדיק יכול לקבוע (לדוגמא מוות).

הסבב הראשוני:
1. זיהוי נפגעים הזקוקים לטיפול ראשוני מציל חיים.
2. קביעת קדימות.
3. טיפול מציל חיים.
4. הנחת תג שם.
התרשמות ממצב ההכרה>הערכת מצב נשימה>פתיחת נתיב אוויר.
השלמת הטיפול הרפואי:
• הערכת סימנים חיוניים- הכרה, דופק, נשימה וצבע עור.
• חמצן.
• הפשטה ובדיקה גופנית מלאה.
• כיסוי ושמירה על חום גוף.
• עירוי אם נדרש.
• חבישות וקיבועים.
• רישום- טיפולים ופרטים בתג המיון.
כאשר הנפגע באמבולנס בבית החולים, מבחינתו האר"ן הסתיים!

החדרת עירוי לא תתבצע בשטח!
החייאה הכוללת עיסויים לא תתבצע בשטח!

דגשים בילדים:

• ילד שאינו נושם גם לאחר פתיחת נתיב אוויר יש לבדוק דופק טרם הקביעה שאינו בר הצלה.
• במידה ונימוש דופק, יש לבצע 5 הנשמות רצופות טרם קביעתו כאינו בר הצלה.
• נשימה תקינה- 15-45.
• הערכת מצב הכרה על פי AVPU.
• ילד שפותח את עיניו רק לכאב או לא פותח כלל יוגדר כדחוף.

מגה אר''ן

מעל 500 נפגעים.
נקרא "טרור על"- אירועי טרור חמורים ביותר, המהווים קפיצת מדרגה ממשית ביחס לדפוסי הטרור הנוכחיים בעלי השפעה ישירה על הביטחון הלאומי.
נוצר פער בין משאבי הטיפול והפינוי למספר הנפגעים (מעל 500).
הכרזת מגה אר"ן- על ידי המוקד הארצי באישור גורם מטה.

טיפול: כמו באר"ן רגיל.

נגישות
צריכים עזרה?
Call Now Button